24 مهر 1397 ساعت 03:53
بازدید امروز :2
بازدید روز گذشته :38
مجموع آمار بازدید ها :41289

 دریافت فایل عناوین دروس

 کاردانی صنایع دارویی تولید دارو

 کاردانی صنایع دارویی کنترل کیفیتکنترل کیفیت

جدول دروس آموزش در محيط كار

نام دوره

تعداد واحد

زمان اجرا

واحد

ساعت

كاربيني (بازديد)

1

32

ابتداي دوره (از ثبت‌نام دانشجو تا پيش از پايان نيمسال اول)

كارورزي 1

2

240

پايان نيمسال دوم

كارورزي 2

2

240

پايان دوره

لیست دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فارسی

3

یک درس از گروه درس « اخلاق و تربیت اسلامی»

2

زبان خارجی

3

تربیت بدنی 1

1

یک درس از گروه درس «مبانی نظری اسلام»

2

دانش خانواده و جمعیت

1

جمع کل

12

 

لیست دروس مهارت‌هاي مشترك

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

اخلاق حرفه‌ای

2

ایمنی و بهداشت محیط کار

2

اصول سرپرستی

2

جمع

8

 

لیست دروس پايه

نام درس

تعداد واحد

ریاضی عمومی

3

فیزیک عمومی و آزمایشگاه

3

شیمی عمومی و آزمایشگاه

3

جمع

9

لیست دروس اصلی وتخصصی کاردانی فنی صنایع دارویی- تولید

لیست دروس اصلی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

شیمی آلی

2

اصول استاندارد و GMP

2

فرهنگ سازمانی در شرکت‌های دارویی

1

اصول کنترل کیفیت و تولید

2

شیمی معدنی

2

زبان فنی

2

مدیریت ضایعات

2

گزارش‌نویسی و مستندسازی بر اساس استاندارد

1

شیمی فیزیک

2

آشنایی با سیستم کنترل تولید (DCS)

2

جمع

18

 


لیست دروس تخصصي

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

شناخت مواد جانبی و اصلی در ساخت دارو

3

کارگاه پایش صحت عملکرد تجهیزات تولید دارویی

1

آزمایشگاه شناخت مواد جانبی و اصلی در ساخت دارو

1

بسته‌بندی محصولات دارویی

2

تجهیزات و ماشین‌آلات دارویی

3

کارگاه بسته‌بندی محصولات دارویی

1

کارگاه تجهیزات و ماشین‌آلات دارویی

1

اصول انبارش در تولید

1

اشکال دارویی

3

آب‌سازی و تصفیه پساب دارویی

2

پایش صحت عملکرد تجهیزات تولید دارویی

2

اصول معتبرسازی فرآیند تولید

1

جمع

21

 

 

لیست دروس اصلی وتخصصیکاردانی فنی صنایع دارویی- کنترل کیفیت

جدول دروس اصلی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

شیمی آلی

2

اصول استاندارد و GMP

2

آزمایشگاه شیمی آلی

1

اصول کنترل کیفیت و تولید

2

شیمی تجزیه

2

زبان فنی

2

آزمایشگاه شیمی تجزیه

1

گزارش‌نویسی و مستندسازی بر اساس استاندارد

1

شیمی فیزیک

2

آشنایی با سیستم کنترل تولید (DCS)

2

فرهنگ سازمانی در شرکت‌های دارویی

1

جمع

18

 

جدول دروس تخصصي

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آنالیز دستگاهی

2

اصول معتبرسازی روش آنالیز

1

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

1

کنترل کیفیت مواد جانبی و اصلی دارویی

2

ارزیابی نتایج آزمایشگاهی

1

آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد جانبی و اصلی دارویی

1

مراجع کنترل کیفی دارویی

2

کنترل کیفی حین تولید IPQC

3

کنترل کیفیت اشکال دارویی

2

آزمایشگاه کنترل کیفی حین تولید IPQC

1

آزمایشگاه کنترل کیفیت اشکال دارویی

1

کنترل کیفیت آب و پساب‌های دارویی

2

اصول GLP و نمونه برداری

2

آزمایشگاه کنترل کیفیت آب و پساب‌های دارویی

1

جمع

22

 

 

 

 

 

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)