26 آبان 1397 ساعت 20:41
بازدید امروز :160
بازدید روز گذشته :79
مجموع آمار بازدید ها :43103

حق نظارت دانشگاه 15% از کل شهریه ثابت ومتغیر بر اساس جدول شماره (1)می باشد.

شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر  در هر سال تحصیلی توسط هیات امنای دانشگاه اعلام وبرای همه دانشجویان اجرا می شود.

شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف آنان بعد از مهلت حذف واضافه باشد.بازگردانده نمی شود و در صورتی که زمان انصراف قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر آن ترم قابل بازگشت است وشهریه ثابت وحق نظارت بازگردانده نمی شود.

شهریه کلیه دوره ها در مراکز آموزش علمی-کاربردی مستقر در مناطق آزاد به میزان 1.5 (یک ونیم) برابر شهریه دوره های مشابه در مراکز علمی-کاربردی سایر مناطق می باشد.

تبصره: این ضریب برای آن دسته از دانشجویان بومی که مدرک دیپلم متوسطه خود را از استان مربوط به آن منطقه آزاد اخذ نموده باشند، اعمال نمی شود.

تذکر مهم:

85% از کل شهریه(ثابت ومتغیر) هر دانشجو مطابق مندرجات جدول شماره (1) به حساب مرکز و 15% باقیمانده به عنوان حق نظارت به حساب غیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه ودر قالب دو فیش بانکی واریز می گردد.

مبلغ حق نظارت می بایست به حساب سیبا به شماره    به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته شده واریز گردد.

85% شهریه باقیمانده به حساب سیبا به شماره به نام درسا دارو واریز گردد.

 

جدول شماره (1) را ازاینجا ببینید.

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)